• Telerau ac Amodau

Twitter Facebook Pinterest

Wrth ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn a ddaw i rym o'r dyddiad pan ddefnyddiwyd y wefan gennych am y tro cyntaf. Ceidw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr hawl i newid y telerau a'r amodau hyn ar unrhyw bryd drwy bostio unrhyw newidiadau ar-lein. Os byddwch yn parhau i ddefnyddio'r wefan hon yn barhaus ar ôl i unrhyw newidiadau gael eu postio, bydd hynny'n golygu eich bod yn derbyn y telerau a'r amodau ar eu ffurf addasiedig.

  1. Ni chewch ond wneud defnydd personol ac anfasnachol o'r wefan hon. Ni cheir copïo, atgynhyrchu, ailgyhoeddi, lawrlwytho, postio, darlledu na throsglwyddo deunyddiau mewn unrhyw ffwrdd ac eithrio at eich defnydd personol ac anfasnachol gartref. Bydd angen cael caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer unrhyw ddefnydd arall.
  2. Rydych yn cytuno i ddefnyddio'r wefan i'ch dibenion cyfreithlon eich hun yn unig, ac mewn modd nad yw'n tresmasu ar hawliau, nac yn cyfyngu ar allu neu'n atal unrhyw drydydd parti i ddefnyddio a mwynhau'r wefan, nac yn cythruddo, yn per anghyfleustra neu bryder diangen i unrhyw drydydd parti. Mae achos felly o gyfyngu neu atal yn cynnwys, yn ddigyfyniad, ymddygiad sy'n anghyfreithlon, yn ddifrïol neu'n gamdriniol, neu a allai achosi aflonyddwch, trallod neu niwsans i unrhyw un, neu fygwth unrhyw un, a throsglwyddo cynnwys anweddus, bygythiol neu dramgwydus, neu darfu ar lif deialog arferol ar y wefan hon.
  3. Mae'r wefan yn cynnwys dolenni cyswllt i wefannau eraill nad yw'r Cyngor, o bosib, yn eu gweithredu. Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn, ac nid yw'n derbyn unrhyw atebolrwydd a allai godi'n gysylltiedig â'r defnydd o'r gwefannau hynny.
  4. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ymdrechu i sicrhau bod yr holl wybodaeth a'r deunydd ar y wefan hon yn gywir ac yn fanwl gywir, ond nid yw'n derbyn unrhyw atebolrwydd am wallau na hepgoriadau, ac nid yw'r Cyngor ychwaith yn gaddo na cheir unrhyw darfu ar y defnydd o'r wefan. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu'r deunydd a gyhoeddir ar y wefan ar y sail ei fod yn ymwrthod â phob sicrwydd yn gysylltiedig â'r deunydd hwnnw, boed y sicrwydd hwnnw wedi'i ddatgan neu ei awgrymu. Nid yw'r Cyngor, ei gyflogeion, ei gyflenwyr na darparwyr gwreiddiol y deunydd yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw achos uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol o golli busnes, refeniw neu elw, na difrod arbennig sy'n deillio o gyhoeddi'r deunydd ar y wefan hon, nac o ddefnyddio'r wefan.
  5. Rydych yn cydnabod bod yr holl hawliau eiddo deallusol, gan gynnwys hawliau hawlfraint a chronfa ddata ar wefan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a'i chynnwys yn eiddo i'r Cyngor, neu mai'r Cyngor sydd piau'r drwydded ar eu cyfer, a bod y Cyngor yn cael eu defnyddio fel arall fel yn unol â chyfraith berthnasol.
  6. Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr hawl i olygu, gwrthod postio neu gael gwared ag unrhyw ddeunydd sy'n cael ei gyflwyno neu ei bostio ar y wefan hon. Nid yw'r Cyngor yn gyfrifol, ac nid yw ychwaith yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw ddeunydd a gaiff ei bostio ar y wefan hon, ar wahân i ddeunydd a gaiff ei bostio gan y Cyngor. Bydd unrhyw farnau, cyngor, datganiadau, cynigion neu wybodaeth arall a fynegir neu a ddarperir gan drydydd partïon ar wefan y Cyngor yn eiddo i'r trydydd partïon hynny. Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi nac yn gyfrifo am gywirdeb nac atebolrwydd unrhyw ddeunydd trydydd parti o'r fath.
  7. Mae cyfreithiau Cymru a Lloegr yn llywodraethu ar y telerau a'r amodau hyn. Bydd unrhyw anghydfod sy'n codi o'r telerau a'r amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdodaeth Llysoedd Cymru a Lloegr, a'r awdurdodaeth hynny'n unig.
  8. Os cewch hyd i unrhyw beth ar y wefan hon sy'n destun pryder i chi, anfonwch e-bost i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (cyfeiriad e-bost isod).

e-bost: talktous@bridgend.gov.uk

  1. Os ydych yn anfodlon ag unrhyw ran o’r wefan hon, neu ag unrhyw un o'r telerau a'r amodau ar gyfer defnyddio'r wefan, rhowch y gorau i ddefnyddio'r wefan ar unwaith.

Os tybir bod unrhyw un o'r telerau ac amodau hyn yn anghyfreithlon, yn annilys neu'n anorfodadwy am ryw reswm arall, caiff y term neu'r amod hwnnw ei wahanu neu ei ddileu o'r cymal hwn, i'r graddau y mae'r term neu'r amod hwnnw'n anghyfreithlon, yn annilys neu'n anorfodadwy, a bydd y telerau a'r amodau sy'n weddill yn goroesi, yn parhau mewn grym yn llawn ac yn parhau i fod yn rhwymol ac yn orfodadwy.