• Prosiect Ysgolion Awyr Agored Pen-y-bont ar Ogwr

 • Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth i Ysgolion

  Cynllun Bioamrywiaeth i Ysgolion i helpu ysgolion i ddatblygu eu mannau awyr agored eu hunain, er mwyn cynyddu bioamrywiaeth ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac ennyn brwdfrydedd dysgwyr.

  Learn More
 • Gweithgareddau Cyfoethog i Ysgolion

  Cyfres o Weithgareddau Cyfoethog i Ysgolion, yn amrywio o'r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 3, gydag awgrymiadau ar gyfer dysgwyr yng Nghyfnod Allweddol 4. Dylai'r rhain helpu athrawon i ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd dysgwyr (fel yn y FfRhaLl) a defnyddio profiadau dysgu yn yr awyr agored i'w hysgogi a thrwy hynny, wella canlyniadau.

  Learn More
 • Pecyn Gweithgareddau i Deuluoedd

  Pecyn Gweithgareddau i Deuluoedd o bethau i'w gwneud yn yr awyr agored. Mae wyth gweithgaredd i chi roi cynnig arnynt (gyda neu heb eich plant!) a ddylai arwain at dipyn o grafu pen a thrafod.

  Learn More
 • Meini Prawf a Ffurflen Gais Ysgolion Awyr Agored Pen-y-bont ar Ogwr

  Mae rhaglen Ysgolion Awyr Agored Pen-y-bont ar Ogwr yn awyddus i gydnabod y rhai sy'n treulio amser yn cyflenwio'r cwricwlwm yn yr awyr agored.

  Learn More
 • Pecynnau Gwarchodfa Natur Cynffig

  Mae pecyn arall i deuluoedd yn benodol ar gyfer Cynffig hefyd wedi cael ei ychwanegu at Ysgolion Awyr Agored Pen-y-bont ar Ogwr, ac am y tro cyntaf mae deunyddiau wedi cael eu datblygu wedi'u hanelu at fyfyrwyr addysg uwch ac addysg bellach.

  Learn More
Twitter Facebook Pinterest

Gwybodaeth Allweddol

Prosiect yw hwn i ennyn brwdfrydedd pobl ifanc a rhieni fel ei gilydd yn yr amrywiaeth o fannau awyr agored a geir yng Nghyngor Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r deunyddiau yn cydnabod ac yn cwmpasu’r cyfoeth o fioamrywiaeth a geir ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac mae’r deunyddiau hynny ar gyfer teuluoedd ac ysgolion yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd plant. 

Mae’r holl ddeunyddiau wedi cael eu treialu â theuluoedd ac ysgolion Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae'r deunyddiau wedi eu cynhyrchu gan TLC! (Meddwl, Dysgu, Herio) dan gytundeb i Gyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr. Hoffai TLC! a Chyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr ddiolch i'r holl blant, teuluoedd, athrawon ac ysgolion a fu'n rhan o'r gwaith o ddatblygu'r deunyddiau hyn.

Yn ôl i'r brig