• Hoffwn gael cyngor am fioamrywiaeth

 • Mochyn Daear

  Canllawiau ar ddod i gysylltiad â moch daear, rhywogaeth a warchodir, a'u brochfeydd yn ystod y broses ddatblygu, gan gynnwys rheoliadau, gofynion a chamau gweithredu.

  Learn More
 • Ystlumod

  Canllawiau ar ddod i gysylltiad ag ystlumod, rhywogaethau a warchodir, yn ystod y broses ddatblygu gan gynnwys rheoliadau, gofynion a chamau gweithredu.

  Learn More
 • Adar

  Canllawiau os deuir ar draws adar yn ystod y broses ddatblygu, gan gynnwys rheoliadau, gofynion a chamau gweithredu ar gyfer rhywogaethau gwarchodedig a'u cynefinoedd yn enwedig.

  Learn More
 • Pathewod

  Mae pathewod (Muscardinus avellanarius) tua'r un maint â llygod eraill (pwysau 17-20g, ond gallant bwyso hyd at 30-40g yn syth cyn gaeafgysgu. Hyd eu pen a'u corff yw 6-9cm, a hyd eu cynffon yw 5.5-8cm. Dyma un o'n cnofilod bach mwyaf cyfarwydd, a hynny oherwydd ei ffwr euraidd, ei gynffon flewog a'i lygaid mawr du.

  Learn More
 • Arolygon Ecolegol

  Gellid cynnal sawl arolwg ecolegol er mwyn casglu gwybodaeth ychwanegol am ecoleg ar safle datblygu. Isod ceir cyngor cyffredinol ynghylch yr hyn y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn disgwyl i ymgeiswyr ei gyflwyno gyda cheisiadau.

  Learn More
 • Madfall Gribog

  Madfallod dŵr cribog (Triturus cristatus) yw'r mwyaf o dair rhywogaeth o fadfallod yn y DU. Mae'n tyfu i hyd uchafswm o 17cm yn ei lawn dwf, a gellir cael hyd iddo ar draws y rhan fwyaf o'r tir mawr.

  Learn More
 • Rhywogaethau Ymledol

  Gelwir rhywogaethau estron weithiau yn rhywogaethau anfrodorol. Maent yn cyfeirio at rywogaethau, is-rywogaethau neu grwpiau tacsonomig a gyflwynir (hy, drwy weithred ddynol) y tu allan i'w dosbarthiad presennol, neu ei ddosbarthiad blaenorol naturiol. mae'n cynnwys unrhyw ran, ee, hadau neu lystyfiant y rhywogaethau hynny a allai oroesi ac atgenhedlu'n ddiweddarach.

  Learn More
 • Dwrgi

  Mae rhywogaethau neilltuol o blanhigion ac anifeiliaid yng Nghymru dan warchodaeth arbennig.

  Learn More
 • Cynefinoedd â Blaenoriaeth

  Mae Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys nifer o safleoedd sydd yn bwysig i ddibenion cadwraeth natur a daeareg ar raddfa leol, genedlaethol a rhyngwladol. Mae'r safleoedd hyn yn hollbwysig i Ben-y-bont ar Ogwr ac yn ffurfio'r rhwydwaith ecolegol craiff sy'n rhan hanfodol o dreftadaeth naturiol ac adnodd hamdden Pen-y-bont ar Ogwr.

  Learn More
 • Ardaloedd Gwarchodedig

  Mae Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnwys nifer o safleoedd sydd yn bwysig i ddibenion cadwraeth natur a daeareg ar raddfa leol, genedlaethol a rhyngwladol. Mae'r safleoedd hyn yn hollbwysig i Ben-y-bont ar Ogwr ac yn ffurfio'r rhwydwaith ecolegol craiff sy'n rhan hanfodol o dreftadaeth naturiol ac adnodd hamdden Pen-y-bont ar Ogwr.

  Learn More
 • Ymlusgiaid ac Amffibiaid

  Amphibians and Reptilesli are two ancient groups of animals. The study of Amphibians and Reptiles is known as Herpetology and together both groups of animals are referred to as herpetofauna or herptiles.

  Learn More
 • Ffermydd Solar

  Canllaw Cynllunio Atodol 2 Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr - Datblygiadau gan Ddeiliaid Tai

  Learn More
 • Coed

  Mae rhywogaethau neilltuol o blanhigion ac anifeiliaid yng Nghymru dan warchodaeth arbennig.

  Learn More
 • Clirio Llystyfiant

  Mae rhywogaethau neilltuol o blanhigion ac anifeiliaid yng Nghymru dan warchodaeth arbennig. Y rheswm arferol am hyn yw eu statws bregus o safbwynt cadwraeth, ee, am eu bod mewn perygl neu oherwydd gostyngiad yn eu niferoedd neu eu gwasgariad, naill ai yng nghyd-destun y DU neu'r Gymuned Ewropeaidd, neu oherwydd y gallant ddioddef erledigaeth neu greulondeb (ee, fel yr hyn a ddioddefir gan foch daear, neu gasglu wyau adar). Mae'r rhywogaethau hyn wedi'u gwarchod o dan ddeddfwriaeth sydd yn annibynnol ar y ddeddfwriaeth Cynllunio Cefn Gwlad a Thref yng Nghymru, ond sydd yn perthyn yn agos at y ddeddfwriaeth honno.

  Learn More
 • Ffermydd Gwynt

  Canllaw Cynllunio Atodol 2 Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr - Datblygiadau gan Ddeiliaid Tai

  Learn More
Twitter Facebook Pinterest

Key Information

Download Bridgend County Borough Council’s Biodiversity Design Guidance Sheets

Back To Top