• Y Broses Ddatblygu

 • Dewis Safle

  Gall pob datblygiad gyfrannu at y SG drwy wella adnoddau presennol neu drwy wella'r ddarpariaeth leol. Dylai graddfa a chost y SG a ddarperir adlewyrchu graddfa a natur y datblygiad a gynigir.

  Learn More
 • Cyngor cyn cyflwyno cais

  Mae Adran Gynllunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn croesawu ceisiadau am gyngor ar gychwyn prosiect. Cynigir ein gwasanaeth cyn ymgeisio i ddatblygwyr ac i ymgeiswyr unigol, gan gynnwys deiliaid tai.

  Learn More
 • Adnabod Nodweddion SG

  Fel cam hanfodol mewn unrhyw gynnig datblygu, dylid cwblhau arolwg safle ac astudiaeth ddesg er mwyn canfod pa nodweddion SG sy'n bresennol ar y safle ac yn y cyffiniau, pa mor bwysig yw'r nodweddion hynny a sut y gellir cadw neu wella nodweddion o bwys o fewn y datblygiad.

  Learn More
 • Mapio a gwarchod nodweddion SG

  Ar ôl nodi ac ystyried gwerth nodweddion y SG ar y safle ac yn y cyffiniau, dylid eu mapio. Dylai'r 'map cyd-destun' hwn weithredu fel fframwaith neu 'wyrddbrint' i'w ddefnyddio'n sail wrth gynllunio'r datblygiad.

  Learn More
 • Ystyried materion lleol

  Mae'r Cyngor yn disgwyl i gynigion datblygu gyfrannu tuag at ymdrin â materion cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd o fewn y Fwrdeistref Sirol.

  Learn More
 • Dylunio SG i'ch datblygiad

  Ar ôl mapio nodweddion presennol y SG, a nodi materion lleol, dylid defnyddio'r rhain yn sail wrth ddylunio'r datblygiad. Dylid dylunio'r SG mewn modd integredig, ochr yn ochr ag elfennau adeiledig y cynnig.

  Learn More
 • Cyflwyno eich Cais Cynllunio

  Disgwylir i'r holl ddatblygiadau mawr neu sensitif roi ystyriaeth fanwl i effaith cynigion ar rwydwaith y Seilwaith Gwyrdd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymdrin â gofynion y SG yn eich cais cynllunio.

  Learn More
 • Cais cynllunio wedi'i gymeradwyo gydag amodau

  Os bydd eich cais cynllunio yn llwyddiannus, caiff y Cyngor bennu Rhwymedigaethau Cynllunio i gytuno ar yr union gyfraniadau at SG, ac er mwyn sicrhau cyn lleied o aflonyddwch ag sy'n bosibl i nodweddion SG yn ystod y cam adeiladu.

  Learn More
 • Ar ôl datblygu

  Mewn datblygiadau mawr, mae'n bwysig nodi'r trefniadau hirdymor ar gyfer rheoli nodweddion SG ar Gynllun Rheoli Tirweddol. Mae'r trefniadau ariannu ar gyfer darparu SG a'i gynnal yn barhaus yn fater pwysig i'w drafod â'r Cyngor yn ystod y broses gynllunio.

  Learn More
Twitter Facebook Pinterest

Key Information

Bridgend County Borough Council expects developers to consider green infrastructure (GI) within their project. Click on each stage of the development process for relevant advice.

Back To Top