• Datblygiadau Mawr

 • Adnoddau

  Bioamrywiaeth a DatblyguCanllaw Cynllunio Atodol Dull Seilwaith Gwyrdd (Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, 2014)

  Learn More
 • Cysylltiadau Defnyddiol

  Learn More
 • Astudiaethau Achos

  Learn More
Twitter Facebook Pinterest

Gwybodaeth Allweddol

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn arweinydd ym maes seilwaith gwyrdd, ac wedi mabwysiadu dull o ymdrin â datblygu sy'n ystyriol o'r Seilwaith Gwyrdd (SG), ac yn disgwyl i gynefinoedd gael eu hystyried yn rhan o gynigion datblygu, er mwyn elwa ar fanteision y SG drwy'r system gynllunio.

Mae Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) 19 Bioamrywiaeth a Datblygu: Dull Seilwaith Gwyrdd, a fabwysiadwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Gorffennaf 2014, yn ehangu ar bolisïau cynllunio presennol y Cyngor ar fioamrywiaeth a seilwaith gwyrdd, a oedd wedi'u cynnwys yng Nghynllun Datblygu Lleol (CDLl) Pen-y-bont ar Ogwr 2006-2021  a fabwysiadwyd ym mis Medi 2013.

Yn ôl i'r brig