• DEWCH i DDARGANFOD ardaloedd

 • Coedwig Pwll y Broga Gwarchodfa Natur Leol (GNL)

  Mae Coedwig Pwll y Broga yn drysor cudd. Mae'n lle gwych i fynd am dro bach gyda'r teulu, a byddwch yn teimlo eich bod yn nghanol cefn gwlad Cymru, er bod y coetir yn cefnu ar stad ddiwydiannol! Coetir derw/onnen cymysg ydyw'n bennaf, ond y mae hefyd yn cynnwys pwll a rhai ardaloedd gwlyptirol.

  Learn More
 • Coed Tremaen Gwarchodfa Natur Leol (GNL)

  Coetir llydanddail cymysg ar dir isel yng nghanol datblygiad tai Bracla, yw Coedwig Tremaen. Dewch i fwynhau noddfa hawdd ei chyrraedd i'ch cysgodi rhag prysurdeb y bywyd modern. Mae Coedwig Tremaen yn addas i deuluoedd ac yn lle perffaith i blant archwilio'r llwybrau troellog drwy'r coetir.

  Learn More
 • Craig y Parcau Gwarchodfa Natur Leol (GNL)

  Yn ymestyn dros 3.2 hectar, mae Craig y Parcau yn ardal o goetir sydd wedi’i lleoli ar hyd glannau serth yr Afon Ogwr. Mae’r llwybr uchaf drwy’r coed yn rhan o Daith Gylch Afon Ogwr a Merthyr Mawr.

  Learn More
 • Comin Lock Gwarchodfa Natur Leol (GNL)

  Gan ymestyn dros 30 hectar, mae Comin Lock yn dechrau ym mhen pellaf promenâd gwreiddiol Porthcawl. Mae seilwaith amrywiol y warchodfa hon yn cynnal amrywiaeth enfawr o adar, gloÿnnod byw a blodau gwyllt. Mae'r ardal arw, ond cymharol wastad yn ymestyn hyd draeth Rest Bay i'r gorllewin.

  Learn More
 • Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig

  Gwarchodfa Natur Cynffig yw un o safleoedd cadwraeth bywyd gwyllt pwysicaf y DU, ac mae'n lle gwych i'w archwilio gan gerddwyr, gwylwyr adar, ffotograffwyr a theuluoedd. Gweddillion system enfawr o dwyni tywod tonnog fu gynt yn ymestyn o Aberogwr hyd Benrhyn Gwyr yw'r warchodfa. Mae'n cynnal un o'r cynefinoedd bywyd gwyllt gwychaf yng Nghymru, ac mae wedi ennill cydnabyddiaeth ryngwladol am lwyddo i feithrin rhywogaethau prin.

  Learn More
 • Parc Bedford

  Learn More
 • Llynnoedd Gwyllt

  Learn More
 • Parc Lles Maesteg

  Learn More
 • Caeau Aber

  Learn More
 • Gwarchodfa Natur Parc Slip a'r Ganolfan Ymwelwyr

  Learn More
 • Gwarchodfa Natur Genedlaethol Twyni Merthyr Mawr

  Learn More
 • Traeth y Sger

  Traeth Cynffig, neu Draeth Sgêr i'r trigolion lleol, yw'r traeth mwyaf gorllewinol, a'r unig ffordd o'i gyrraedd yw cerdded o Rest Bay neu Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig.

  Learn More
 • Rest Bay

  Mae hwn yn draeth Baner Las poblogaidd, llawn tywod euraidd, heb fawr iawn o greigiau.

  Learn More
 • Pink Bay

  Traeth tawel, poblogaidd gyda phobl leol, sydd â banc serth o gerigos yn disgyn at draeth gwastad gyda thraethlin creigiog o’i amgylch. Mae’r traeth gwaith 15 munud o gerdded o Rest Bay sy’n ffinio â Chlwb Golff Brenhinol Porthcawl.

  Learn More
 • Traeth Glan y Môr

  Yn cael ei adnabod hefyd fel traeth y dref, cafodd y traeth hwn ei darmacio’n rhannol yn y 1980au i atgyweirio’r amddiffynfeydd môr. Mae nofio wedi’i wahardd gan fod y traeth yn beryglus iawn ar rai adegau o’r llanw. Mae’r creigiau’n finiog iawn mewn mannau.

  Learn More
 • Traeth Coney

  Mae hwn yn draeth Baner Las poblogaidd, llawn tywod euraidd, heb fawr iawn o greigiau.

  Learn More
 • Bae Trecco

  Mae’r traeth hwn drws nesaf i Draeth Coney, gwaith pum munud o gerdded o Barc Gwyliau Bae Trecco sydd â chyfleusterau adloniant rhagorol. Er nad yw ond ychydig funudau o’r Parc Gwyliau, mae’n gymharol dawel.

  Learn More
 • Traeth Newton (Traeth-Yr-Afon)

  Dyma’r traeth mwyaf dwyreiniol ac mae’n waith deg munud o gerdded o bentref tlws Newton. Ceir tywod a chreigiau ar y traeth ac mae’n boblogaidd gyda bordhwylwyr, sgiwyr jet a defnyddwyr cychod modur. Mae yma lithrfa sy’n cael ei defnyddio gan y clwb cychod lleol.

  Learn More
Twitter Facebook Pinterest

DARE to DISCOVER Places

DARE to DISCOVER is our campaign to encourage everyone to GO EXPLORE their natural environment.

GO EXPLORE some of our recommended places to visit below such as local nature reserves and parks and gardens or use the map to find out what green spaces, walks and events are happening in your neighbourhood.

Don't forget you can GET INVOLVED by becoming a Countryside Volunteer or attending a countryside/wildlife event.

What's in my neighbourhood

There are green spaces to enjoy, footpaths to follow, wildlife projects and community events near you.

See the map

What's in my neighbourhood

There are green spaces to enjoy, footpaths to follow, wildlife projects and community events near you.

See the map

What's in my neighbourhood

There are green spaces to enjoy, footpaths to follow, wildlife projects and community events near you.

See the map

What's in my neighbourhood

There are green spaces to enjoy, footpaths to follow, wildlife projects and community events near you.

See the map

DARE to DISCOVER walks

GO EXPLORE some of our recommended walking routes find out what green spaces, walks and events are happening in your neighbourhood.

recommended walks

DARE to DISCOVER Local Projects

GET INVOLVED in your local projects. Or share your project with us.

your local project