• Rhwydwaith Cefn Gwlad

 • Digwyddiadau Cefn Gwlad Pen-y-bont ar Ogwr

  Ymunwch â Gwirfoddolwyr Cefn Gwlad Pen-y-bont ar Ogwr am gyfres o ddigwyddiadau rheoli cefn gwlad amrywiol drwy'r holl fwrdeistref sirol.

  Learn More
 • Parc Gwledig Bryngarw

  Bydd gwirfoddolwyr Bryngarw yn cwrdd un dydd Sadwrn bob mis o 10am - 2pm. Dewch i ddysgu sgiliau newydd, cadw'n heini a chymdeithasu, a chefnogi'r amgylchedd yr un pryd.

  Learn More
 • Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru

  Cyfleoedd i wirfoddoli gydag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru yng Ngwarchodfa Natur Parc Slip

  Learn More
 • Grŵp Botaneg Morgannwg

  Mae'r Grŵp Botaneg Morgannwg yn darparu fforwm cyfeillgar i ddysgu am gofnodion botanegol, gan gynnwys meithrin sgiliau adnabod planhigion, rhannu cynghorion ynghylch rhywogaethau a grwpiau anodd, a dysgu mwy am gynefinoedd y sir. Gan hynny, byddwn yn croesawu unrhyw un â diddordeb mewn cofnodi planhigion ar ein gwibdeithiau, boed ddechreuwr neu arbenigwr.

  Learn More
 • Grŵp Ystlumod Bro Morgannwg a Phen-y-bont ar Ogwr

  Grŵp ystlumod lleol ar gyfer ardal Bro Morgannwg a Phen-y-bont ar Ogwr.

  Learn More
 • Gwirfoddolwyr Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cynffig

  Cyfleoedd gwirfoddoli yn GNL Cynffig

  Learn More
 • Prosiect Creu Coetir Cwm Llynfi

  Bydd trigolion lleol, grwpiau cymunedol ac ysgolion ar draws Cwm Llynfi Uchaf yn cael cyfle i gymryd rhan mewn diwrnodiau plannu coed fydd yn dechrau yn nhymor y gaeaf 2015.

  Learn More
 • Grŵp Ffyngau Morgannwg

  Am gael diwrnod diwrnod gwych yng nghanol ffyngau? Am fwy o wybodaeth neu am fanylion ynghylch sut i ymuno - e-bost - glamorganfungi@gmail.com

  Learn More
Twitter Facebook Pinterest

Gwybodaeth Allweddol

Cyfres o sefydliadau, yn amrywio rhwng elusennau/cyrff anllywodraethol fel yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt, Cadwch Gymru'n Daclus a CBS Pen-bont ar Ogwr.

Mae'r rhwydwaith, sy'n tarddu o Bartneriaeth Bioamrywiaeth Lleol Pen-y-bont ar Ogwr, yn dod â sefydliadau sy'n cynnal digwyddiadau yng nghefn gwlad.

Cyn sefydlu'r Rhwydwaith Cefn Gwlad, nid oedd y sefydliadau'n cael eu cydgysylltu a byddai gwasanaethau weithiau'n gorgyffwrdd â'i gilydd neu ddigwyddiadau'n cael eu cynnal yr un pryd.

Bydd Digwyddiadau yn cynnig cyfle i ddysgu sgiliau cefn gwlad fel plygu gwrychoedd, prysgoedio a ffurfiau eraill ar reoli coetir a chynefinoedd. Os nad dyna sy'n mynd â'ch bryd chi, bydd amryw o deithiau cerdded a sgyrsiau'n cael eu harwain gan hyfforddwyr hyddysg drwy gydol y flwyddyn, a hynny i blant a phobl o bob oed a phob gallu.

Gan ein bod bellach yn cydgysylltu'r digwyddiadau a gyhelir, gallwch edrych ar y Dudalen Digwyddiadau os ydych yn chwilio am rywbeth i'w wneud ar ryw benwythnos, i weld beth sy'n digwydd. Mae rhai o'r darparwyr hefyd yn cynnig grwpiau rheolaidd/wythnosol i wirfoddolwyr

Cynigir y rhan fwyaf o'r digwyddiadau yn rhad ac am ddim, ond byddwn hefyd yn dangos y pris ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau hyfforddi achrededig a gynhelir gan ddarparwyr.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu un neu fwy o ddigwyddiadau, gweler manylion y sefydliadau gwirfoddol sy'n eu cynnal isod. Cofiwch ddweud eich bod wedi cael gwybod amdanynt ar y wefan Cymdogaethau Naturiol.

Os ydych yn aelod o grŵp gwirfoddol/prosiect man gwyrdd, a'ch bod yn awyddus i ymuno â'r rhwydwaith cefn gwlad rhannwch eich prosiect gwyrdd ac/neu gysylltu â Biodiversity@bridgend.gov.uk

 

Yn ôl i'r brig